O prázdninách

Nezařazeno Ráno m? m?la máma odvést na prázdniny k babi?ce, ale n?jaká kolegyn? onemocn?la a mámu povolali do práce. Odjezd se tedy odložil. Bylo asi 9 hodin, ješt? jsem ležela v posteli, když jsem zaslechla v chodb? hlasy. Jeden pat?il tátovi, druhý n?jaké žen?. Slyšela jsem jak na chodb? táta ?íká, že má fantastický kozy a že jí chce vylízat tu p?kn? hla?ou?kou kundu. Slyšela jsem mlaskání, r?zné vzk?eky a vzdechy, ale z pokoje jsem se neodvážila vyjít. Až když jsem zaslechla jak táta ?íká, ne do ložnice nem?žeme, to by Marcela poznala, jdeme do obýváku, jsem se rozhodla jít na pr?zkum. Šmírovala jsem škvírou pootev?ených dve?í a vid?la mladou sekretá?ku, která nedávnou nastoupila k tátovi do zam?stnání. Ležela na stolku, nohy roztažené a táta jí lízal do hladka vyholenou kundu. Za chvíli k?i?ela, aby p?estal, že se to nedá vydržet a táta si klekl ke stolku a za?al jí líbat prsa. Na to, že to byla ješt? mladá holka m?la celkem velký. Já mám dvojky a jí jsem odhadovala na p?kné ?ty?ky. Tak už m? vošukej, na co ?ekáš. Ješt? mi ho vyku? ?ekl táta a p?ešel k jejímu obli?eji. Drapla ho do pusy a olizovala jako nanuka a táta jí po?ád tahal za ty velký prsa a štípal do velkých tr?ících bradavek. Pak p?ešel k její kundi?ce, zvedl si její nohy na ramena a pomalu do ní zasouval ocas. M?l ho krásn? tlustého a dlouhého. Holka pod ním ?vala jako blázen a táta najednou za?val, vzala sis pilulku ? Jo, jo, jo, st?íkej už. Táta ?val, ona taky a za chvíli se za?ala oblékat. Musím už jít, p?ijdeš ješt? do práce. Jo, p?ijdu, ale pozd?ji, tak pá kot?. Dal jí pusu a ona odešla. To jsem už byla op?t ve svém pokoji a p?emýšlela jak to ud?lat, nebo? kundi?ka mne z toho koukání zna?n? svrb?la. Bylo mi sice nedávno teprve 15, ale panna už jsem nebyla. Jednou moje kamarádka Jana pozvala k sob? 3 kluky z pr?mky a ty nás odpanili a všichni se na nás celé odpoledne st?ídali. Moc se mi to líbilo a v?bec mne to nebolelo jako o tom vypráv?ly jiné holky. A najednou jsem se rozhodla, stáhla jsem no?ní košili a šla do koupelny, kde si táa ve sprše pohvizdoval. Zrovna si myl hlavu a m?l zav?ené o?i. To rozhodlo. Poklekla jsem a zasunula si jeho m?kkého ?uráka do pusy. Táta se lekl, upustil sprchu, otev?el o?i do kterých mu stékala voda se šamponem a k?i?el: kdo to je, co je ? Adélo, co to d?láš ? Vyndala jsem ocas z pusy a suverén? ?ekla. Kou?ím Ti ?uráka. To už se táta dostal k ru?níku a otíral si o?i a já cítila, že jeho ocas za?íná v mé puse p?kn? bobtnat. Za?al mne od sebe tla?it, ale já ho kousla až za?val a cht?l mi dát facku. To si zkus a ?eknu mám?, žes tady šukal tu svou kurvu z práce. Kone?n? mu došlo co by ho ?ekalo a stál jako sloup. Když mu ocas p?kn? tr?el mezi nohama, zvedla jsem se a ?ekla: no co koukáš te? mi jí taky vylížeš a pak m? p?kn? vyšukáš. Krá?ela jsem do svého pokoje a táta jako ve snu šel za mnou. Lehla jsem si na postel, roztáhla nohy a k?ikla: no tak lízej ! Aadéélo - koktal, to nem?žeme. Ale m?žeme a d?lej nebo to ?eknu mám?. Táta si klekl k mé kundi?ce , pomalu mi rozhrnul jemné chloupky a zíral na tu r?žovou?kou nádheru. V tu chvíli asi zapomn?l, že jsem jeho dcera, nebo? mne za?al nádhern? prolizovat. Bylo to nádherné, tak p?kn? mi to kluci neud?lali a já cítila miliony mravenc? ve své kundi?ce a cítila teplo, které se v ní hromadilo. Mrdej m? už kone?n?, k?ikla jsem a táta se zeptal: ty už nejsi panna ? Néééé a mrdej nebo...Táta do mne pomalu zasouval velkého žaluda a já v?ískala jako pavián. Mám ho vyndat, zeptal se, ale já je?ela, aby mne už kone?n? mrdal nebóó. V tu chvíli ztratil táta všehny zábrany. Prudce p?irazil a já m?la pocit, že mám kundu na dv? p?lky. Jóóó to je nááádheraaa, prcej ty ?erte, ?vala jsem a táta najednou za?val, vytáhl ze mne sv?j ocas a za?al mi st?íkat semeno na b?íško a kozi?ky. Já to cht?la do kundýýýý ?vala jsem op?t jako blázen. Ty n?co bereš ? Néé a co má být, kluci to taky do mne nast?íkali a nic z toho nebylo. Až si obstaráš antikoncepci tak T? rád vyst?íkám, ale takhle ne. Tak ty mne budeš zase prcat ? No, když nic ne?ekneš mám? tak rád, takovou mladou kundi?ku jsem ješt? nem?l. Víš já bych mám? nebyl nev?rný, ale ona už na to moc chu? nemá víš a já mám stále ješt? pot?ebu šukat. Tak jo, ?ekla jsem a stáhla tátu ke sým malým kozi?kám. Olízej mi je ! Táta olizoval své semeno a jemn? dráždil jazykem mé koi?ky i bradavky. Za chvíli už mu op?t ocas p?kn? stál a za?al se dobývat do mé kudi?ky. Jseš nádhern? t?sná ty moje sladká hol?i?ko, ud?lám T? zezadu chceš ? Jo, jo, to mi kluci ned?lali. Obrátil mne na b?iho, zvedl prdelku a už se no?il op?t do mé pí?inky. ?vala jsem jako túr, ale to už tátovi nevadilo. Prcal tak dlouho dokud nepost?íkal moje záda, poplácal mne po prdelce a ?ekl, abych se šla osprchovat. Když jsem se vrátila z koupelny sed?l nahý v obýváku a kou?il. Adélo, víš, že to co jsme ud?lali je trestné. Jo vím, ale když to nikomu ne?ekneme tak se nic nem?že stát. A na prázdniny nikam nejedu, vyjednej to s mámou. Chci tu být s Tebou a po?ád šukat. Víš o tom, že jsi p?kn? zvrhlá holka, ?ekl táta, ale už se p?i tom i usmíval. Jestli nebudete proti tak Vám napíšu další zážitky.